Snake

धामण (रैंट स्नेक ) टायस म्युकोसस (Ptyas mucosus)

बिन विषारी

मराठी : धामण.

विशिष्ट लक्षणे : मोठी, अंगावर चकचकीत खवले, पाठीवरचे खवले कणेदार, : चिंचोळी मान व मोठे डोळे.

उडता सोनसर्प (फ्लाईंग स्नेक ) क्रिसोपेलिया आर्नेटा (Chrysopelea ornata)

निम्न विषारी

मराठी : तिडक्या साप, उडता साप, उडता सोनसर्प.

विशिष्ट लक्षणे : लहान, तसेच, मध्यम आकाराचा, अंगाने काठीसारखा गोल, पाठीवर गुळगुळीत खवले, तसेच काळ्या, पिवळ्या व तांबड्या रंगाची चकचकीत नक्षी.

मांजऱ्या सर्प (कॉमन कॅट स्नेक) बोयगा ट्रायगोनाटा (Boiga trigonata)

निम्न विषारी

मराठी : झाडप्या सर्प, मांजऱ्या सर्प

विशिष्ट लक्षणे : आकाराने लहान, तसेच, मध्यम. काठीसारखे वासाने गोल. वरील भागावर गुळगुळीत खवले. मान सडपातळ, बटबटीत डोळे, चपटे डोके, सर्वांगावर ठळक नक्षी.

झाडसाप (ब्रॉन्झबॅक ट्री स्नेक ) डेन्ड्रेलाफिस ट्रिसटिस (Dendrelaphis tristis)

बिन विषारी

मराठी : जंगली साप, झाडसाप, अहिसाप.

विशिष्ट लक्षणे : हे साप आकाराने मध्यम व काठीसारखे गोल असतात. खवले गुळगुळीत असतात. डोक्यापासून शेपटीपर्यंत तपकिरी किंवा काशा वर्गाची रुंद पट्टी असते.

Source Internet

मण्यार (कॉमन क्रॅट) बंगारस कॅरुलियस (Bungarus caeruleus)

विषारी

मराठी : मण्यार

विशिष्ट लक्षणे : मध्यम आकाराचा, गुळगुळीत, शरीरभर चकचकीत खवले, डोके व मान वगळून अंगावर कमानीसारखे आडवे पांढरे पट्टे, मानेपेक्षा डोके किंचित रुंद, काळा रंग.

साधा गवती साप (ग्रीन कीलबॅक)
मॅक्रोपिस्थोडान पुंबीकलर (Macropisthodon plumbicolor)

बिन विषारी

मराठी : साधा गवती साप.

विशिष्ट लक्षणे : मध्यम आकार, सर्व अंगभर कणेदार खवले, गवतासारखा हिरवा. डिवचले असता मान पसरण्याचे विशेष वैशिष्ट्य. त्यामुळे पसरलेली मान लांबून फण्यासारखी दिसते आणि त्यावर v अशी आकृती असलेले विशिष्ट चिन्ह उमटते.

Source Internet

आगी मण्यार (बॅन्डेड् क्रॅट) बंगारस फॅसीएटस (Bungarus fasciatus)

विषारी

मराठी : आगी मण्यार, सोनेरी पट्टचा मण्यार, सतरंज्या साप.

विशिष्ट लक्षणे : साधारणतः मध्यम आकाराचे. कधीकधी मोठेही आढळतात. सर्वांगावर गुळगुळीत आणि चकचकीत खवले. तसेच, पिवळे व काळे रुंद पट्टे.

Source Internet

फुरसे (सॉ स्केल्ड व्हायपर) एचिस कारिनेटस (Echis carinatus )

विषारी

मराठी : फुरसे

विशिष्ट लक्षणे : आकाराने लहान, शरीराच्या वरील भागावर कणेदार खवले मानेपेक्षा डोके रुंद मंद वर्णाचा. डोक्यावर बाणाच्या आकाराचे वैशिष्ट्यपूर्ण चिन्ह.

Source Internet

घोणस (रसेल्स व्हायपर) व्हायपेरा रसेली (Vipera russelli)

विषारी

मराठी : घोणस, कांडर, ठवऱ्या महाडोर..

विशिष्ट लक्षणे : आकाराने मध्यम, पण कधीकधी मोठेही आढळून येतात. शरीराच्या वरच्या भागावर कणेदार खवले, तसेच, लांब आणि गोल गडद रंगाचे ठिपके. डोके त्रिकोणी.

Source Internet

हिवाळ्यात घोणस सापापासून सावधगिरी बाळगा

थंडीची चाहूल लागली की मोठ्या प्रमाणावर घोणस दिसायला लागतात. थंडीचा काळ हा घोणस सापांचा मिलनकाळ असतो.

घोणस सापांचा मिलनकाळ हा सामान्य लोकांसाठी कर्दनकाळ ठरू शकतो, त्यामुळे थंडीच्या दिवसात सावधगिरी बाळगा.

Source Internet