Snake

सोंगट्या साप (ड्रिंकेट स्नेक) एलाफे हेलेना (Elaphe helenal

मराठी : तस्कर सर्प, सोंगट्या साप.

विशिष्ट लक्षणे : मध्यम आकार, वाटोळा, गुळगुळीत, चकचकीत खवले; शरीर फिकट व शेपटी गर्द वर्णाची असते.

सरासरी लांबी : 70 सें. मी.; जन्मत: 25 सें. मी.; कमाल : 1.5 मी.

वेल्या साप (व्हाईन स्नेक)
अहितुला नासुटस (Ahaetulla nasutus)

निम्न विषारी

मराठी : तणसाप, वेल्या साप.

विशिष्ट लक्षणे : आकाराने मध्यम, तसेच, मोठे, काठीसारखे गोल. पाठीवर गुळगुळीत व मंद वर्णाचे खवले. डोके लांब व चिंचोळे. शरीरावरील भागाचा रंग हिरवा.
सरासरी लांबी : मादी 1 मी.; जन्मत: 20 सें. मी.; कमाल: 2 मीटर.

भारतीय (चष्मा) नाग [इंडियन (स्पेक्टॅकल्ड) कोब्रा ] नाजा नाजा नाजा (Naja naja naja )

विषारी

मराठी : नाग, नागोबा.

विशिष्ट लक्षणे : आकाराने मध्यम, तसेच, मोठेदेखील. शरीर गुळगुळीत, सर्वांगावर चकचकीत खवले; डोके व मान रुंद; मानेखाली रुंद काळा पट्टा, फण्यावर मराठी दहाच्या आकड्यासारखे स्पष्ट चिन्ह असते.

धामण (रैंट स्नेक ) टायस म्युकोसस (Ptyas mucosus)

बिन विषारी

मराठी : धामण.

विशिष्ट लक्षणे : मोठी, अंगावर चकचकीत खवले, पाठीवरचे खवले कणेदार, : चिंचोळी मान व मोठे डोळे.

उडता सोनसर्प (फ्लाईंग स्नेक ) क्रिसोपेलिया आर्नेटा (Chrysopelea ornata)

निम्न विषारी

मराठी : तिडक्या साप, उडता साप, उडता सोनसर्प.

विशिष्ट लक्षणे : लहान, तसेच, मध्यम आकाराचा, अंगाने काठीसारखा गोल, पाठीवर गुळगुळीत खवले, तसेच काळ्या, पिवळ्या व तांबड्या रंगाची चकचकीत नक्षी.

मांजऱ्या सर्प (कॉमन कॅट स्नेक) बोयगा ट्रायगोनाटा (Boiga trigonata)

निम्न विषारी

मराठी : झाडप्या सर्प, मांजऱ्या सर्प

विशिष्ट लक्षणे : आकाराने लहान, तसेच, मध्यम. काठीसारखे वासाने गोल. वरील भागावर गुळगुळीत खवले. मान सडपातळ, बटबटीत डोळे, चपटे डोके, सर्वांगावर ठळक नक्षी.

झाडसाप (ब्रॉन्झबॅक ट्री स्नेक ) डेन्ड्रेलाफिस ट्रिसटिस (Dendrelaphis tristis)

बिन विषारी

मराठी : जंगली साप, झाडसाप, अहिसाप.

विशिष्ट लक्षणे : हे साप आकाराने मध्यम व काठीसारखे गोल असतात. खवले गुळगुळीत असतात. डोक्यापासून शेपटीपर्यंत तपकिरी किंवा काशा वर्गाची रुंद पट्टी असते.

Source Internet

मण्यार (कॉमन क्रॅट) बंगारस कॅरुलियस (Bungarus caeruleus)

विषारी

मराठी : मण्यार

विशिष्ट लक्षणे : मध्यम आकाराचा, गुळगुळीत, शरीरभर चकचकीत खवले, डोके व मान वगळून अंगावर कमानीसारखे आडवे पांढरे पट्टे, मानेपेक्षा डोके किंचित रुंद, काळा रंग.

साधा गवती साप (ग्रीन कीलबॅक)
मॅक्रोपिस्थोडान पुंबीकलर (Macropisthodon plumbicolor)

बिन विषारी

मराठी : साधा गवती साप.

विशिष्ट लक्षणे : मध्यम आकार, सर्व अंगभर कणेदार खवले, गवतासारखा हिरवा. डिवचले असता मान पसरण्याचे विशेष वैशिष्ट्य. त्यामुळे पसरलेली मान लांबून फण्यासारखी दिसते आणि त्यावर v अशी आकृती असलेले विशिष्ट चिन्ह उमटते.

Source Internet