Month: December 2022

धामण (रैंट स्नेक ) टायस म्युकोसस (Ptyas mucosus)

बिन विषारी

मराठी : धामण.

विशिष्ट लक्षणे : मोठी, अंगावर चकचकीत खवले, पाठीवरचे खवले कणेदार, : चिंचोळी मान व मोठे डोळे.

उडता सोनसर्प (फ्लाईंग स्नेक ) क्रिसोपेलिया आर्नेटा (Chrysopelea ornata)

निम्न विषारी

मराठी : तिडक्या साप, उडता साप, उडता सोनसर्प.

विशिष्ट लक्षणे : लहान, तसेच, मध्यम आकाराचा, अंगाने काठीसारखा गोल, पाठीवर गुळगुळीत खवले, तसेच काळ्या, पिवळ्या व तांबड्या रंगाची चकचकीत नक्षी.

मांजऱ्या सर्प (कॉमन कॅट स्नेक) बोयगा ट्रायगोनाटा (Boiga trigonata)

निम्न विषारी

मराठी : झाडप्या सर्प, मांजऱ्या सर्प

विशिष्ट लक्षणे : आकाराने लहान, तसेच, मध्यम. काठीसारखे वासाने गोल. वरील भागावर गुळगुळीत खवले. मान सडपातळ, बटबटीत डोळे, चपटे डोके, सर्वांगावर ठळक नक्षी.

झाडसाप (ब्रॉन्झबॅक ट्री स्नेक ) डेन्ड्रेलाफिस ट्रिसटिस (Dendrelaphis tristis)

बिन विषारी

मराठी : जंगली साप, झाडसाप, अहिसाप.

विशिष्ट लक्षणे : हे साप आकाराने मध्यम व काठीसारखे गोल असतात. खवले गुळगुळीत असतात. डोक्यापासून शेपटीपर्यंत तपकिरी किंवा काशा वर्गाची रुंद पट्टी असते.

Source Internet

मण्यार (कॉमन क्रॅट) बंगारस कॅरुलियस (Bungarus caeruleus)

विषारी

मराठी : मण्यार

विशिष्ट लक्षणे : मध्यम आकाराचा, गुळगुळीत, शरीरभर चकचकीत खवले, डोके व मान वगळून अंगावर कमानीसारखे आडवे पांढरे पट्टे, मानेपेक्षा डोके किंचित रुंद, काळा रंग.

साधा गवती साप (ग्रीन कीलबॅक)
मॅक्रोपिस्थोडान पुंबीकलर (Macropisthodon plumbicolor)

बिन विषारी

मराठी : साधा गवती साप.

विशिष्ट लक्षणे : मध्यम आकार, सर्व अंगभर कणेदार खवले, गवतासारखा हिरवा. डिवचले असता मान पसरण्याचे विशेष वैशिष्ट्य. त्यामुळे पसरलेली मान लांबून फण्यासारखी दिसते आणि त्यावर v अशी आकृती असलेले विशिष्ट चिन्ह उमटते.

Source Internet

आगी मण्यार (बॅन्डेड् क्रॅट) बंगारस फॅसीएटस (Bungarus fasciatus)

विषारी

मराठी : आगी मण्यार, सोनेरी पट्टचा मण्यार, सतरंज्या साप.

विशिष्ट लक्षणे : साधारणतः मध्यम आकाराचे. कधीकधी मोठेही आढळतात. सर्वांगावर गुळगुळीत आणि चकचकीत खवले. तसेच, पिवळे व काळे रुंद पट्टे.

Source Internet