Month: July 2022

शासकीय आयटीआय आणि एच अँड टी ज्युनिअर कॉलेज सडक अर्जुनी येथे सर्पदंश आणि त्याविषयी घ्यावयाची काळजीचे मार्गदर्शन
https://public.app/s/UiM2U

शासकीय आयटीआय आणि एच अँड टी ज्युनिअर कॉलेज सडक अर्जुनी येथे सर्पदंश आणि त्याविषयी घ्यावयाची काळजीचे मार्गदर्शन
https://public.app/s/UiM2U

शहरात आणि डव्वा येथे विद्यार्थ्यांसाठी सर्पदंश आणि त्यासाठी घ्यावयाची काळजी विषयावर मार्गदर्शनपर कार्यक्रम संपन्न https://link.public.app/WcKd5

शहरात आणि डव्वा येथे विद्यार्थ्यांसाठी सर्पदंश आणि त्यासाठी घ्यावयाची काळजी विषयावर मार्गदर्शनपर कार्यक्रम संपन्न https://link.public.app/WcKd5